League

ROUND A-3
Bình chọn

8/12 20:20


Hoà
Bình chọn

Bình chọn để nhận XU 3S . 10 điểm = 1000 vnd
(Dự đoán đúng thưởng 10 điểm, sai trừ 5 điểm)
Đăng ký để nhận 50 điểm

| Live score